Servici d'Assesoria Jurídica

L’Àrea de la Dona s’ha proposat la tasca de divulgar, sensibilitzar, informar i formar la població del nostre municipi en matèria d’igualtat d’oportunitats, dret de família i violència de gènere, i per això s’ha creat un servici que ofereix assessorament jurídic centrat fonamentalment en la informació sobre els drets que tenen les dones, sobre els recursos que ofereixen els servicis públics i sobre la normativa actual de la Comunitat Valenciana en qüestions com ocupació, sanitat, educació, igualtat d’oportunitats i dret de família. En el camp de la violència de gènere podem oferir informació sobre prevenció, seguretat, atenció, formació i sensibilització a les dones que ho sol·liciten, així com suport jurídic per a totes aquelles qüestions per a les quals reclamen assessorament.

Tal servici és prestat per una advocada especialment formada en VIOLÈNCIA DE GÈNERE, DRET DE FAMÍLIA I IGUALTAT D’OPORTUNITATS, adscrita al Torn d’Ofici de Violència Domèstica i Punt de Trobada, que ofereix informació i assessorament jurídic en les àrees següents:

  • DRET DE FAMÍLIA: processos de filiació, protecció de menors i necessitat d’assentiment per a adopció, crisi i ruptura matrimonial i/o de parella, separacions, divorcis i les seues conseqüències familiars (divisió de patrimonis i liquidació del règim econòmic matrimonial, custòdia de fills, regulació del dret de visites, visites de la família extensa, pensions alimentàries, càrregues del matrimoni i compensatòries, vivenda…).
  • VIOLÈNCIA DE GÈNERE: assistència a víctimes i fills d’estes, informació i assessorament integral, contacte amb el Centre Dona 24 Hores, CNP, i altres servicis si fóra necessari; elaboració conjunta de la denúncia i informació sobre la sol·licitud de l’orde de protecció (si és el cas), així com contacte amb el Torn d’Ofici per a proporcionar advocat/da i, en cas de continuar el procediment penal o instar a mesures civils, sol·licitar procurador, amb seguiment del cas tant en dependències dels Cossos de Seguretat de l’Estat com en el Jutjat corresponent, seguiment del judici ràpid o diligències prèvies en què deriven les actuacions i les execucions i incidències que s’ocasionen.

Control de possibles trencaments de mesures, informació, assessorament i, si és el cas, redacció de la nova denúncia, actuacions jurídiques davant de possibles reconciliacions de la parella.

Qüestions derivades de la problemàtica de la violència de gènere, com és el dret de menors, on s’ofereix informació per a assumptes penals en què es vegen afectades les dones.

A més d’això, l’Assessora Jurídica també participa en els programes i projectes de l’Àrea de la Dona aportant coneixements jurídics, així com en aquelles àrees municipals (Consell de la Dona) quan hi és requerida.

Finalment, este servici ofereix informació complementària per mitjà de xarrades, col·loquis i sessions informatives sobre qüestions concretes i pràctiques de les matèries prioritzades.

FORMA D’ACCÉS:

DIMECRES (Port de Sagunt)

  • HORARI durant tot l’any: ÀREA DE LA DONA ( Jardins Antic Sanatori s/n del Port de Sagunt). De 12 a 15 hores.

DIJOUS (Sagunt)

  • HORARI HIVERN:Centre Cívic (Edifici Bancaixa) de 15 a 17h
  • HORARI ESTIU: Centre Civic (Edifici Bancaixa), juliol-agost de 12 a 14h