Compromís amb la Igualtat

L’Ajuntament de Sagunt va fer un pas decisiu en el compromís amb la Igualtat en aprovar en el Ple de setembre del 2006, el Pla d’Igualtat de Gènere, la qual cosa significà iniciar una sèrie de canvis per arribar a una societat més igualitària en què les desigualtats que afecten dones i hòmens deixen d’existir.

Amb esta decisió, l’Ajuntament ha acceptat que serà el Pla d’Igualtat de Gènere de Sagunt el document que orientarà les línies mestres que la corporació local de Sagunt tindrà en compte perquè les decisions que es prenguen sobre la política local fins al 2010 permeten avançar cap a la igualtat real entre les situacions i posicions de dones i hòmens al municipi.

El desig de conviure en igualtat és una aspiració que les ciutadanes i ciutadans de Sagunt podem convertir en realitat.

COM?

 • Fent propis els valors que fomenta el Pla d’Igualtat:
  La diversitat cultural, la diversitat sexual, la diversitat funcional i la diversitat contextual estan recollides entre els principis que fonamenten el Pla d’Igualtat:
  «igualtat, participació, transversalitat, dignitat humana formen part també dels drets humans, com el dret a una vida independent i a l’accessibilitat universal».
 • Compartint els objectius generals que proposa este Pla d’Igualtat:
  - Coresponsabilitat social amb la Igualtat de Gènere en el municipi.
  - Igualtat com a garantia del benestar social de la ciutadania.
  - Actuació exemplar de l’Ajuntament en matèria d’Igualtat, per mitjà de l’aplicació transversal del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens en la política local.
 • Col·laborant i participant activament amb els servicis municipals per a aconseguir amb esta acció conjunta una millora en la vida quotidiana del municipi:
  - Facilitant que els servicis públics tinguen coneixement de les situacions que afecten de manera desigual a dones i hòmens.
  - Propiciant les dinàmiques de canvi necessàries per a corregir les situacions de desigualtat detectades.
  - Reforçant el funcionament dels servicis municipals per a atendre les necessitats ciutadanes i avançar cap a una igualtat real.

CONTINGUT DEL PLA D’IGUALTAT

S’han definit 4 grans línies d’acció estratègica que es desenvolupen en 28 objectius específics i en un total de 154 actuacions a realitzar des de la seua aprovació fins al 2010.

Estratègies per a la Igualtat

 1. Sensibilització i coresponsabilitat social amb la igualtat de gènere.
 2. Participació econòmica, social, cultural i política de dones i hòmens en condicions d’igualtat.
 3. Prevenció i eliminació de la violència masclista i convivència en igualtat.
 4. Integració de la perspectiva de gènere en la política municipal.

QUI HI PARTICIPA

El Pla d’Igualtat és el resultat d’un procés participatiu del qual han format part el personal de la Regidoria de la Dona, el personal tècnic de la gran majoria dels departaments de l’Ajuntament, el Consell Municipal de la Dona i representants polítics a través de la Comissió Informativa de Benestar Social.

En la posada en marxa i desenvolupament intervenen dos grups de treball: la Comissió Transversal de Gènere i el Consell Municipal de la Dona, així com un grup de Coordinació del Pla d’Igualtat.

PRESSUPOST

El Pla d’Igualtat s’ha aprovat juntament amb la valoració econòmica per a portar-lo a la pràctica durant els anys 2006 i 2010, que ascendeix a 369.400 euros en total.