Pacte Ciutadá contra la Violencia de Gènere

Hi ha situacions de discriminació social que generen violència (econòmica, de classe, la tortura, la guerra…), però les dones estan sotmeses a una violència específica que naix del sistema patriarcal, el qual estableix una relació jeràrquica de poder dels homes sobre les dones: LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

La violència contra les dones comprén la violència física i psicològica en la família, la violència en l’àmbit de la comunitat, incloses les violacions, l’abús sexual, l’assetjament en el treball i en les institucions educatives, el comerç de dones i la prostitució forçada, la violència física i psicològica perpetrada o tolerada pels estats on ocorre (Plataforma d’Acció de Beijing, 1995).

Les associacions, entitats i organismes que signem aquest document entenem que la violència de gènere és un atemptat contra la pau, contra el desenvolupament de la societat i contra la democràcia. És un problema dels poders públics, de les institucions i de tota la societat en conjunt. És, en definitiva, un problema d’Estat. A més, entenem que la violència de gènere inclou valors, creences i actituds apreses que es transmeten generació rere generació. Volem treballar per una ciutat sense violència on predominen les formes de convivència plurals i solidàries.

L’Ajuntament de Sagunt considera prioritari el fet d’impulsar polítiques integrals que contemplen la prevenció, la detecció i l’eradicació final de les situacions de violència contra les dones.

El Pacte Ciutadà és el resultat de l’acord entre la societat civil i l’Ajuntament, i té l’objectiu d’aconseguir un rebuig social de la violència de gènere, així com promoure models alternatius de convivència, en el marc d’una cultura de la pau, per tal d’arribar a una tolerància zero de la violència cap a les dones.

Aquest document vol ser un punt de partida. El Pacte Ciutadà naix amb la voluntat d’estar obert permanentment a noves incorporacions d’entitats que desitgen participar en aquest objectiu comú, i es renovarà anualment, cada novembre, amb l’assumpció de nous compromisos.


En aquest moment, els/les sotasignants manifestem els compromisos següents:

# Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència cap a les dones: ens neguem a ser-ne còmplices amb el nostre silenci.

# Considerar la violència cap a les dones en l’àmbit familiar com un mal social del qual totes i tots som responsables, i no una qüestió privada en què no s’ha d’intervindre.

# Expressar públicamente el nostre rebuig de la violència de gènere i exigir la responsabilitat inqüestionable de qui la practica.

# Considerar que les dones i les xiquetes amb alguna discapacitat física, psíquica i/o sensorial són més vulnerables també pel que respecta a la violència de gènere.

# Considerar que el col·lectiu de dones immigrants és especialment vulnerable pel que respecta a la violència de gènere.

# Promoure i donar suport a les iniciatives de prevenció de la violència de gènere que es produïsquen a la ciutat.

Les associacions, entitats i/o organismes es comprometen a desenvolupar les accions següents:

# Difondre la informació entre les sòcies i socis del nostre organisme o entitat sobre activitats de sensibilització contra la violència cap a les dones que es realitzen a la nostra ciutat.
# Donar a conéixer els diferents serveis i materials d’informació per a les víctimes de violència de gènere que hi ha a la ciutat i a la Comunitat.
# Participar en la jornada de valoració del desenvolupament del Pacte.
# Celebrar al si de l’organisme o entitat exposicions o qualsevol tipus d’activitat.
# Per al compliment d’aquets compromisos, en les iniciatives i/o accions es tindrà en compte l’eliminació o no-creació de noves barreres arquitectòniques, de comunicació, d’informació i d’actitud, per tal de fer una autèntica integració social en igualtat d’oportunitats que la resta de dones sense discapacitat.


i l’Ajuntament a:

# Liderar el compromís d’execució del “Programa municipal d’actuació contra la violència cap a les dones”, amb accions de prevenció i sensibilització, millora de recursos per a la protecció i atenció a les dones víctimes de violència a la ciutat, així com impulsar activament accions formatives respecte de la violència de gènere.

# Fer un seguiment del Pacte i promoure que els col·lectius, associacions, etc. s’hi adherisquen, a més d’organitzar una jornada anual a l’efecte d’avaluar-lo.
# Donar suport a les associacions, entitats i organismes integrants del Pacte en contra de la Violència cap a les Dones en els aspectes següents: * Proporcionar materials d’informació sobre serveis d’atenció a dones que pateixen maltractaments.
* Difondre públicament els diferents recursos per a les víctimes de la violència de gènere que hi ha a la ciutat.
* Donar suport a les iniciatives que des del teixit associatiu, cultural, acadèmic o polític puguen desenvolupar-se en relació a l’eradicació de la violència contra les dones.
# Potenciar els programes i activitats que incorporen nous models de convivència i una cultura de pau.
# Per al compliment d’aquests compromisos, en les iniciatives i/o accions es tindrà en compte l’eliminació o no-creació de noves barreres arquitectòniques, de comunicació, d’informació i d’actitud, per tal de fer una autèntica integració social en igualtat d’oportunitats de les dones amb i sense discapacitat.