Concurso de carteles, "25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

23 septiembre 2015

La Concejalía de Igualdad convoca un año más el concurso de carteles “25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género” en su XII edición.
Seguir leyendo para ver las bases.
El plazo finaliza el 13 de octubre, ¡ANÍMATE!

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS PER A LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ:
“25 DE NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” 2015.
L’Ajuntament de Sagunt, a través de l’Àrea d’Igualtat, convoca la XII edició del Concurs de Cartells del “25 de Novembre: Dia Internacional Contra la Violència de Gènere” 2015.
B A S E S

1. El Concurs de Cartells del “25 de Novembre: Dia Internacional contra la Violència de Gènere” té com a objectiu seleccionar la imatge que s’utilitzarà en la campanya de sensibilització contra la violència de gènere de l’Ajuntament de Sagunt.
2. Participants
2.1. Podran concursar tots les persones físiques que ho desitgen i no estiguen incurses en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició recollides en l’art. 13 de la LGS.
2.2. Per a optar al premi dirigit a l’alumnat dels IES, caldrà tindre una edat a partir dels 16 anys( complits durant l’any en curs).
3. Característiques de les obres
3.1. Cada participant podrà presentar un màxim de dos treballs, que presentarà en el mateix sobre.
3.2. Qualsevol tècnica és vàlida per a la realització del cartell, condicionada només al fet que permeta una reproducció d’impremta correcta. Als treballs presentats en suport informàtic s’ha d’adjuntar necessàriament el cartell en paper, apegat sobre un suport rígid (cartó, cartó ploma, xapa de fusta). El format ha de ser vertical, amb unes dimensions de 297 × 420 mm.
3.3. Els treballs s’han de presentar convenientment embolicats per a evitar desperfectes. L’embolcall deu portar el lema del cartell, sense cap identificació expressa de l’autoria.
3.4. El lema que ha de figurar obligatòriament en els cartells és: “PAREM la violència contra les dones” i estarà relacionat amb l’eradicació i la prevenció de la violència de gènere.
3.5. A la sol•licitud s’adjuntarà la documentació següent:
Els treballs han d’anar acompanyats d’un sobre tancat amb els documents següents: fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent, telèfons de contacte i adreça de correu electrònic.
Declaració responsable de la persona sol•licitant, en què expresse que opta al premi amb una obra original i inèdita (annex disponible en la web www.sagunt.es, subvencions beques i premis-: Annex 1)
Declaració responsable de la persona sol•licitant de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament de Sagunt o altres administracions publiques i amb la Seguretat Social, i de no estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l’art. 13.2 LGS.
En el cas d’estudiants de qualsevol IES del municipi, fotocòpia de la matrícula.

4. Presentació
Els treballs es podran presentar en qualsevol Registre General de l’Ajuntament de Sagunt, o bé per qualsevol dels mitjans establits en l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de RJAPAC, dirigits a l’Àrea d’Igualtat, per mitjà de la presentació de la instància normalitzada disponible en la web municipal: www.sagunt.es
•SAIC Sagunt, c/ Camí Reial, 65, de Sagunt
•SAIC el Port de Sagunt, c/ Progrés, 37 del Port de Sagunt
•Oficina PROP, c/ Camí Reial, 65 de Sagunt (Centre Cívic C. Reial) Oficina PROP, edifici la Rotonda, del Port de Sagunt.
En cas d’enviar el cartell per correu, es recomana enviar la còpia de l’escrit de presentació, per fax dirigit a l’Ajuntament de Sagunt- Àrea d’Igualtat, núm. de fax: 96.2674196.
5. Terminis
El termini per a la presentació dels treballs acaba el dia 13 d’octubre de 2015.
6. Premis
Es concedirà un primer premi dotat amb 300 €, que constituirà la imatge de la campanya, i un segon premi per import de 200 €. Un dels dos premis recaurà entre els treballs de l’alumnat dels IES. Els premis es canviaran en establiments del comerç local.
7. Procediment de concessió i criteris objectius de concessió
7.1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és el personal de l’Àrea d’Igualtat.
La resolució del jurat es farà pública abans del primer divendres del mes de novembre, en la web municipal, i es notificarà directament a les persones guanyadores.
7.2. De conformitat amb el que disposa l’article 17.3e) de la LGS, les obres presentades es valoraran pel jurat, tenint en compte els criteris següents: l’originalitat, la qualitat dels treballs, l’eficàcia anunciadora o informativa, les condicions de reproducció i l’adequació a les característiques establides en aquestes bases.
Es valoraran els treballs que projecten la imatge més innovadora, positiva i superadora, fugint d’imatges morboses i/o victimistes.

8. Composició del jurat
8.1. El jurat qualificador que concedirà el premi estarà format per:
Presidenta: la regidora delegada de l’Àrea
Secretària: una funcionària de l’Àrea, amb veu però sense vot.
Vocals: dos representants del Consell Municipal de la Dona
Un persona en representació del professorat d’Artística del Batxillerat artístic
Un persona en representació de l’alumnat de qualsevol dels IES del municipi.
Una persona de l’àmbit de la creació artística o de la comunicació.
La persona guanyadora del primer premi de l’últim concurs.
8.2. Per a la composició del jurat serà necessària la presència, almenys, de tres persones. La resolució del jurat serà inapel•lable.
9. Tractament de les obres presentades i premiades
9.1. La participació en el concurs comporta l’autorització per a exposar les obres presentades i per a la publicació del nom de les persones guanyadores, així com la difusió del treball guanyador. Per a l’exposició es podran seleccionar els treballs per motius d’espai.
9.2. Els treballs no premiats quedaran a disposició de les persones concursants, i podran ser retirats per les seues autores o autors en l’Àrea d’Igualtat, després de les exposicions. Transcorreguts tres mesos, s’entendrà que renuncien a aquest dret i, en conseqüència, podran destruir-se.
10. Pagament dels premis
10.1. Els treballs que concursen han de ser inèdits i no han d’haver obtingut cap premi o accèssit.
El pagament dels premis es realitzarà segons el que disposa la base 7 i 11 de l’ordenança.
11. Acceptació de les Bases
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases. La resolució del jurat serà inapel•lable.
EXTRACTE DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DEL CONCURS DE CARTELLS PER A LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DEL “25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”. Aprovades pel Ple de 24-4-2012. Publicades en el BOP núm. 157 de data 3-VII-2012 (més informació en la disposició que es detalla).

Ordenança

Instància

Annex1

Categoría:
Laura

Comentarios

comentarios desactivados para este artículo